1

Tēma: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

http://sh.uploads.ru/t/GFq4T.png


Nolikums Ēsmas kauss 2015.

1.Mērķi un uzdevumi.
1.1.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
-makšķerēsānas sporta popularizācijai;
-makšķernieku meistarības paaugstināšanai

2.Vieta un laiks. Vieta Lielupe, Kalnciems, 10 - 12.07.2015.
2.1.

3.Organizātori.
3.1.Sacensību organizators – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
atbildīgais  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

4.Dalībnieki.
4.1.Piedalīties var jebkurš, kam ir vēlēšanās.
4.2.Dalībai sacīkstēs ir noteikta dalības maksa, summā 20.00 eiro no cilvēka.
4.3.Dalībniekiem ir nepieciešams zināt un ievērot sacensību noteikumus.

5.Pasākuma programma.
5.1.Pasākums notiek individuālā ieskaitē. Divas dienas pluss treniņš.

Treniņš. 10.07.2015.

12.00 - 18.00
Trenēties varēs visas dienas garumā.

Pirmā sacīkšu diena 11.07.2015.

08:00  reģistrācija, sektoru izloze, sacensību atklāšana.
09:00 – 10:30 - gatavošanās sacensībām.
10:30 – 15:30 - sacensības.
15:30 – 16:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana.

Otrā sacīkšu diena 12.07.2015.

07:30  reģistrācija, sektoru izloze.
08:00 – 09:30 - gatavošanās sacensībām.
09:30 – 14:30 - sacensības.
14:30 – 15:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana, apbalvošana.

6.Noteikumi un sacensību norise.
6.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek divās tūrēs 5 stundas.
6.2.Sektoru izloze notiek pirms sacensībām. Katram dalībniekam tiek piešķirts sektors, ne mazāks par 10 metriem.
6.3.Makšķerēšana notiek ar vienu fīder makšķeri, aprikotu ar spoli uz kuras uztīta aukla (vai pītā šņore), kura izlaista caur visiem makšķeres gredzeniem. Makšķeri drīkst novietot uz turētājiem, aizliegts izmantot elektroniskos copes signalizātorus (zvaniņus u.t.t.).
6.4.Dalībniekiem ir atļauts pie sevis turēt neierobežotu makšķeru skaitu. Dalībnieki drīkst izmantot platformas, kuru izmēri ir ne lielāki par 1х1 metrs. Platformas drīkst izvietot vienā līnijā ar ūdeni vai arī daļēji ūdenī.
6.5.Tiek piešķirts minimums 60 minūtes sagatavošanās lakis sacensībām.
6.6.Pēc signāla STARTS dalībnieki var sākt makšķerēt.
6.7.Starta iebarošanai tiks atvēlētas 10 minūtes.
6.8.Dalībniekiem ir atļauts izmantot dabīgas izcelsmes ēsmas. Drīkst izmantot attraktantus un krāsvielas. Vienā tūrē ir atļauts izmantot ne vairāk, kā 12 litri barības. Tāpat ne vairāk par 2 litriem dzīvbarības no kuriem 0,5L drīkst būt motilis (ne vairāk).
6.9.Dalībniekiem aizliegts izmantot elektroniskās ierīces dziļuma mērīšanai un zivs meklēšanai.
6.10.Dalībniekam nedrīkst ieiet ūdenī bez tiesnešu atļaujas.
6.11.Noķertai zivij ir jāatrodās uzglabājāmā tīkliņā, kurš atrodās ūdenī. Uzglabājamā tīkliņa minimālais garums 3 metri. Ja zivs ir noķerta ne aiz mutes, tā tiks ieskaitīta. Tīša cemerēšana ir aizliegta. Ja nav uzglabājamā tīkliņa, tad dalībnieks pie sacensībam netiks pielaists.
6.12.Pēc beigu signālā dalībniekiem ir jāpārtrauc makšķerēt un jāsagaidā tiesnešu komisija savā sektorā. Svēršana notiek ar vieniem svariem. Rezultāts tiek ierakstīts protokolā. Pēc svēršanas viss loms tiek atlaists atpakaļ.
6.13.Pēc sacensību beigām, dalībniekam ir jāsakopj aiz sevis sektors kurā tas makšķerēja.

7.Rezultātu apkopošana.
7.1.Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Pieteikumu var sūtīt uz dresden@feeder.lv vai rakstīt forumā privāti. Janorāda, vārds, uzvārds, kontakt tālrunis.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svēt upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei. smile


http://s3.uploads.ru/iRdAe.png
Положение о проведении соревнований кубoк Ēsma 2015

1. Цели и задачи.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;

2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся 10 - 12.07.2015. г. Место проведения - Лиелупе, Калнциемс

3. Организаторы. Судейство.
3.1.Организатор соревнований  – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
ответственный за проведение  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

4. Участники.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участников устанавливается стартовый взнос в сумме 20.00 eiro.
4.2. Участники соревнований обязаны знать и выполнять правила соревнований по ловле рыбы фидером. Соблюдать правила поведения на водоеме.

5. Программа соревнований.
5.1. Соревнования проводятся в личном зачёте, 2 турa и тренировка.

тренировка 10.07.2015.

12.00 - 18.00
Тренироваться можно будит в течение всего дня.

Первый день 11.07.2015.

08:00 – регистрация, жеребьевка секторов, открытие соревнований.
09:00 – 10:30 - подготовка к соревнованиям,
10:30 – 15:30 – соревнования;
15:30 – 16:30 взвешивание рыбы, подведение итогов.

Второй день 12.07.2015.

07:30 – жеребьевка секторов;
08:00 – 09:30 - подготовка к соревнованиям,
09:30 – 14:30 – соревнования;
14:30 – 15:30 взвешивание рыбы, подведение итогов.

6. Правила и порядок проведения.
6.1. Соревнования по ловле рыбы фидером проводятся в 2 турa продолжительностью 5 часов.
6.2. Жеребьевка секторов проводится перед туром. Размер сектора для одного спортсмена не менее 10 м.
6.3. Ловля рыбы производится одним фидерным удилищем, оснащённом катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Удилища можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование электронного сигнализаторa поклевок.
6.4. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, максимальные размеры которых 1х1 метр. Платформы должны располагаться в одну линию вне воды или частично в воде.
6.5. На подготовку к соревнованиям выделяется не менее 60 мин.
6.6. По сигналу «Старт» спортсмены приступают к ловле рыбы.
6.7. На стартовый закорм отводится 10 минут. Запрещается использовать специально сформированные шары прикормки. Запрещается пользоваться рогатками и ракетами. Разрешается использовать только кормушки.
6.8. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Можно использовать аттрактанты и красящие вещества.На один тур на каждого участника количество прикормки 12 литров. Кроме того, количество живых компонентов не более 2 литров, в том числе мотыля не более 0,5 литра.
6.9. Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
6.10. Спортсмен не имеет права без разрешения судьи входить в воду.
6.11. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Длина садка не менее 3 метров. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещено. Участники, не имеющие средства для хранения рыбы, к соревнования не допускаются.
6.12. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли до прибытия судьи-контролера за уловом.Взвешивание производится одними весами для всей зоны. Результат заносится в протокол.После этого рыба отпускается.
6.13. После окончания соревнований участник обязан убрать в своем секторе весь мусор.

7. Подведение итогов.
7.1.Подведение итогов и награждение.

Каждый участник соревнований за свою безопастность отвечает САМ.


Заявки можно присылать dresden@feeder.lv или писать в личку на форуме. Указывать имя, фамилию и телефонный номер.

2

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

3

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Tiek sākta reģistrācija uz Ēsmas kausu 2015.

Pieteikumus varat sūtīt uz dresden@feeder.lv vai zvanīt uz mob. tālruni 28864021, varat arī rakstīt man privāti forumā.

4

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

1. Edgars Špels
2. Andžs Daugavietis
3. Normunds Biļkins
4. Jānis Sīmanis
5. Māris Sīmanis
6. Uldis Paupers
7. Ģirts Suharevskis
8. Andris Mihaļskis
9. Juris Ņesterovs
10. Jurijs Gerasimovs
11. Filips Savkins
12. Vladimirs Cibuļskis
13. Jurijs Štikovskis
14. Kaspars Kaupišs
15. Ivars Brinkus
16. Arnis Blankenfelds
17. Roberts Locans
18. Krišjānis Lisovskis
19. Juris Āboliņš
20. Rihards Plivčs
21. Aleksejs Prokofjevs
22. Jaan Grents
23. Mikk Alekõrs
24. Riivo Müür

5

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Es vēl domāšu līdz pēdējam brīdim...

6

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Man gribat,bet es viens pats toc nebraux sad es no balvi,latgale

Team Rogislavs

7

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Я еду.

8

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Kaut kas pamazām jasāk domat par tusiņu! smile Mums iespējams šogad nesanāks saorganizēt pavāru, man ir priekšlikums nākt katram ar savu groziņu un kausiņu kaut kā garda. Ja nesanāks dabūt pavāru tad varbūt ir kāds kas vēlētos noorganizēt zupas vārīšanu? Nepieciešamos ingredientus sagādāsim, griešānā un sagatavošanā palīgi arī būs, vajag tikai šefu. smile

9

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Dresden rakstīja:

Kaut kas pamazām jasāk domat par tusiņu! smile Mums iespējams šogad nesanāks saorganizēt pavāru, man ir priekšlikums nākt katram ar savu groziņu un kausiņu kaut kā garda. Ja nesanāks dabūt pavāru tad varbūt ir kāds kas vēlētos noorganizēt zupas vārīšanu? Nepieciešamos ingredientus sagādāsim, griešānā un sagatavošanā palīgi arī būs, vajag tikai šefu. smile

Teoretiski es varu uzvarit uhu, protams neesmu varijis tik liela katla, ja bus izskidusi kartupeli, pasi busiet vainigi

10

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Par piektdienas vakara zupu varat neuztraukties, ja es būšu, tad zupa būs, nu tāda vienkārša mednieku zupa smile . Sestdien gan zivju zupu diez ko man negribās vārīt.

LSMK-MILO

11

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Ja kādam uz mačiem vajag ēsmas - baltie, pinka, motilis, tad līdz  ( 05.07.2015. ) svētdienas vakaram varat uzsūtīt pa talruni 25932277 Pjotrs ( Pedro Sanches ).

12 Redaktēts Pedro Sanchez (2015-07-09 13:20:39)

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

1. Edgars Špels
2. Andžs Daugavietis
3. Normunds Biļkins
4. Jānis Sīmanis
5. Māris Sīmanis
6. Uldis Paupers
7. Ģirts Suharevskis
8. Andris Mihaļskis
9. Juris Ņesterovs
10. Jurijs Gerasimovs
11. Filips Savkins
12. Vladimirs Cibuļskis
13. Jurijs Štikovskis
14. Kaspars Kalpišs
15. Ivars Brinkus
16. Arnis Blankenfelds
17. Krišjānis Lisovskis
18. Juris Āboliņš
19. Rihards Plivčs
20. Jaan Grents (EE)
21. Mikk Alekõrs (EE)
22. Riivo Müür (EE)
23. Vadims Korņejevs
24. Valdis Peisenieks
25. Konstantins Čerjomuhins
26. Valdis Mols
27. Uldis Pommers

13

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Sveicināti! Ja gadījumā kāds aizmisa piereģistrēties, lūdzu izdarīt to tuvākajā laikā., tobiš līdz otrdienas vakaram.

14

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Man ir liels lūgums - neaizņemt vietu, kura ir paredzēta organizatora nojumes un automašīnas novietošanai. Tur pat, ka pagājušajā gadā, starp ceļa un mājiņas.

15

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Vai var ielikt galējo dalībnieku sarakstu?
Jo ir zināms, ka daļa no iepriekš publicētā saraksta nebūs?!

Pavadītais laiks pie ūdens makšķerējot, netiek atskaitīts no kopējā dzīves ilguma !!!

16

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Man atkal 2 jautajumi, kurus neatradu nolikuma. 1. Sardines iet ieskaite?Lc negaja. 2. Vai var izmantot jebkuru
sistemu( paternosteri), vai tikai slidoso

17

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Draiskulis rakstīja:

Vai var ielikt galējo dalībnieku sarakstu?
Jo ir zināms, ka daļa no iepriekš publicētā saraksta nebūs?!

Galējais saraksts ir ievietots bišķiņ augstāk (neņem vērā to, kuru ielika Dresden). Tur bija izmaiņas un es viņu uzreiz mainīju.

18

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Ūsiņš rakstīja:

Man atkal 2 jautajumi, kurus neatradu nolikuma. 1. Sardines iet ieskaite?Lc negaja. 2. Vai var izmantot jebkuru
sistemu( paternosteri), vai tikai slidoso

Sveiks! 1. Ieskaitē neiet mailes. Sardīnes var mēģināt noķert ;-)
            2. Var izmantot jebkuru sistēmu.

19

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Sacensību laika grafiks ir papildināts:

Pirmā sacīkšu diena 11.07.2015.

08:00  reģistrācija, sektoru izloze, sacensību atklāšana.
09:00 – 10:15 - gatavošanās sacensībām.
10:15 – Pirmais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10:50 – Otrais signāls – Iebarošanas sākums
11:00 – Trešais signāls – Makšķerēšanas sākums
15.55 – Ceturtais signāls – brīdinājums ka atlikušas vēl piecas minūtes
16:00 – Piektais signāls  - makšķerēšanas beigas
16:01 loma svēršana, rezultātu apkopošana.

Otrā sacīkšu diena 12.07.2015.

07:30  reģistrācija, sektoru izloze.
08:00 – 09:15 - gatavošanās sacensībām.
09:15 – Pirmais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
09:50 – Otrais signāls – iebarošanas sākums
10:00 – Trešais signāls – Makšķerēšanas sākums
14:55 – Ceturtais signāls - brīdinājums ka atlikušas vēl piecas minūtes
15:00 - Piektais signāls  - makšķerēšanas beigas
15:01 – 17:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana, apbalvošana.

20

Re: Ēsmas kauss 2015 / Кубок Ēsma 2015

Paldies visiem dalībniekiem un tiesnēšu personalam! Manuprāt viss izdevās forši!

Apsveicam uzvarētājus!!!

1.Māris Sīmanis
2.Valdis Mols
3.Krišjānis Lisovskis

"Big Fish" nominācijā - Kaspars Kalpišs

http://s010.radikal.ru/i311/1507/5d/f3128aa4d303.jpg