1 (edited by CMS 2020-03-02 21:32:00)

Topic: Amatieru Sporta Makšķerēšanas Līga

Carnikavas Makšķerēšānas Skola    Apstiprinu: _______________
Valdes priekšsēdētājs    
Eduards Burģelis
2020. gada ___.____________.                   

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS FĪDER DISCIPLĪNĀ
„A LĪGA”


1.    Mērķis    1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    Dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.3.    Paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.4.    Popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Latvija un ārpus tā;
1.5.    Noteikt 2020. gada labāko makšķernieku Latvija Feeder disciplīnā starp amatieriem.
2.    Organizatori un vadība    2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola sadarbībā ar Carnikavas novada domi, Rīgas pilsēas domi, Limbažu novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    Sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).
3.    Vieta un laiks    3.1.    Sacensības notiek 2020 gada.
3.2.    Posms “Daugava” LUCAVSALAS MAKŠĶERĒŠANAS KAUSS, datumi 04-05.04, vieta Rīgas pilsēta, Lucavasalas iela.
3.3.    Posms “Limbaži” PAUPU DĪĶU KAUSS, datumi 23-24.05, vieta Limbaži, Katvaru pagasts, Z/S Zivtiņas, Paupu dīķi.
3.4.    Posms “Gauja” CMS FĪDER KAUSS, datumi 11-12.07, vieta Carnikava, Jomas iela 7.
3.5.     Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:00 līdz 08:00. Pirmajā diena reģistrācijas laikā tiek pārbaudītas makšķerēšanas kartes. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.
3.6.     Dalībnieku reģistrācija, sektoru izloze – 7:00
3.7.     Sacensību atklāšana – 7:45
3.8.     Dalībnieku ieiešana sektoros – pirmais signāls – 8:00
3.9.     Ēsmas limita kontrole - otrais signāls – 8:40
3.10.    Iebarošanas signāls – trešais signāls - 9:30
3.11.    Makšķerēšanas sākums - ceturtais signāls - 09:40
3.12.    5 minūšu brīdinājuma signāls - piektais signāls – 14:35
3.13.    Makšķerēšanas beigas - sestais signāls - 14:40
3.14.    Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.
3.15.    Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15:00 – 16:00 (pirmā diena)
3.16.    Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums –  otrā diena līdz 16:00-16:30
4.    Sacensību dalībnieki    4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas valsts iedzīvotājs bez ierobežojumiem, izņēmums LMSF reitinga tabulas dalībnieki fīdera disciplina no 1(pirmās) līdz 25 (divdesmit piektai) vietai ieskaitot, netiek reģistrēti;
4.2.    Sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots, izņemot, ja ūdenstilpnes krasta dēļ nav iespējams izvietot lielāku dalībnieku skaitu.
4.3.    Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.
4.4.    Reģistrējoties sacensībām, sportisti automātiski dod savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos.
5.    Pieteikšanās    5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
5.2.    Dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā –no plkst. 07:00 līdz 07:40.
6.    Sacensību nteikumi    6.1.    Sacensības notiek, balstoties uz F.I.P.S.e.d. makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800) ievērojot makšķerēšanas noteikumus un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
6.2.    Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 2 dienas, 5 stundas katrā diena.
6.3.    Atļauta tikai “fīdera” makšķerēšanas tehnika. Fīdera barotava ir obligāta uz visām makšķerēm sacensību laikā. “method feeder” tehnika ir aizliegta.
6.4.    Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu, makškerēt atļauts ar vienu makškeri vienlaiks, makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.5.    Maksimālais barotavas izmērs nav ierobežots,
6.6.    Makšķerējot vienlaicīgi ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri ar vienu āķi, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un
sistēmu. Makšķeri var turēt rokās vai novietot uz statīva. Makšķerei obligāti jābūt
ar spoli un barotavu. Rezerves makšķerēm uz āķa nedrīkst atrasties ēsma, kā arī
barotavai ir jābūt tukšai.
6.7.    Pavadas minimālais garums ir 50 cm, mērot no barotavas apakšas līdz āķim.
lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.8.     Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus vietās ar stavus krastu (ieteicams līdz 4metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.9.    Pēc zivs noķeršanas ir aizliegts turpināt makšķerēt līdz brīdim, kad zivs ir ievietota uzglabājamā tīkliņā.
6.10.    Dalībniekiem aizliegts saņemt jebkādu palīdzību zivis izvilkšanā.
6.11.    Atļauts izmantot platformas ar maksimālo izmēru 1 x 1 m, vai makšķerēšanas krēslus. Platformu vai krēslu kājas drīkst novietot ūdenī. Var izvietot papildus platformas no sāna, pie nosacījuma, ka šīs platformas tiek izmantotas tikai mantu novietošanai.
6.12.    Zivs tiek ieskaitīta lomā arī tad, ja ir nejauši aizķerta ar āķi ārpus mutes. Apzināta zivju aizķeršana jeb “cemmerēšana” ir aizliegta.
6.13.    Katram sacensību dalībniekam makšķerējot un iebarojot jāievēro sava sektora robežas. Izvadīšanas laikā zivis var pamest sektoru, bet, ja auklas sakrustosies un neatbrīvosies pirms zivs tiks izvilkta no ūdens, zivs netiek ieskaitīta lomā, to nekavējoties jāatlaiž. Ja dalībnieks atsakās to darīt un ievieto zivi uzglabājamā tīkliņā, pie beigu svēršanas tiesneši atsevišķi nosver lielāko zivi un atzīmē to protokolā. Tiesnešu žūrija (sacensību organizātori un tiesneši) lemj, vai noņemt lielākās zivs svaru no kopējā loma.
6.14.    Ja zivs izvadīšanas laikā dalībnieku makšķeru auklas sakrustojas, zivs tiek ieskaitīta lomā pie nosacījuma, ka auklas atbrīvojas pirms zivs tiek izcelta no
ūdens. Ja diviem makšķerniekiem izvadot zivi (divas zivis) sakrustojas auklas,
abas zivis tiek ieskaitītas lomā pie nosacījuma, ka auklas atbrīvojas pirms zivis tiek izceltas no ūdens. Ja auklas paliek sakrustotas kad zivs (zivis) tiek izcelta no
ūdens, neviena no šīm zivīm netiek ieskaitīta lomā. Tās nekavējoties jāatlaiž.
6.15.    Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā.
6.16.     Barības apjoms netiek ierobežots. Barībai jābūt gatavai, samitrinātai. Barībā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas.
6.16.1.    Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 1,5 litrus, no tiem motilis nedrīkst pārsniegt 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai un slieku 1/2 litra. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 1,5 litriem;
6.17.    Ēsmu kontroles laikā, ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.18.    Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.19.    Nelieli iepakojumi ar ēsmai paredzētām piedevām (t. s. “ķīmiju”) ir atļauti.
6.20.    Pēc ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.
6.21.    Sacensību organizātori nodrošina vismaz vienu tiesnesi uz katru zonu, tienešiem jāpārzina sacensību noteikumi.
6.22.    Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši, kā arī video un foto fiksācijas pieteiks specialists. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.23.    Lomiem visos zonas sektoros jābūt svērtiem ar vienādiem svariem. Loms tiek ierakstīts gramos. Gadījumā, ja zivju izmērs ir ļoti mazs un svari nereģistrē svaru, protokolā ieraksta 0 gramus un zivju skaitu. Ja ir vairāki dalībnieki ar zivīm bez svara, reitingā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāko zivju skaitu.
6.24.    Kamēr dalībnieki gaida svēršanas procedūru, uzglabājamais tīkliņš ar zivīm jātur ūdenī.
6.25.    Katrs dalībnieks pārbauda un parakstās protokolā par fiksētā svara pareizību.
6.26.    Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā. Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties A LĪGAs rīkotajās sacensībās;
6.27.    Ar savu rīcību dalībnieki apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.
6.28.    Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.
7.    Sacensību izdevumi un norēķini    7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki, dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit).
7.3.    Sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.
8.    Uzvarētāju noteikšana un Apbalvošana    8.1.    A LĪGAs kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara. Par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Ja kopsvars ir vienāds, tad dalībnieki saņem vidējo punktu skaitu, par kuru viņi cīnās, starp tiem kam lomu svars vienāds. Piemēram, 2 dalībniekiem vienāds svars cīņā par 5. vietu (5+6):2 =5.5 punkti katram dalībniekam. Ja dalībnieks nav noķēris zivis, tad viņš ieņem pēdējo vietu zonā. Ja vairāki dalībnieki nav noķēruši nevienu zivi, tad viņi saņem vidējo punktu skaitu starp iespējamām vietām. Piemēram – zonā 15 dalībnieki un 7 no tiem neko nenoķēra (9+15):2 = 12 punkti katram. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.
8.2.    Par A LĪGAs posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits. Vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars. Ja kopsvars arī ir vienāds, tad augstākā vieta tiek piešķirta tam, kuram viens no dienu lomiem ir lielāks. Ja arī tas ir vienāds, tad augstākā vieta tiek piešķirta tam, kuram ir lielākā sektoru summa divās dienās.
8.3.    Par A LĪGAs uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs
sacensību posmos, vērtējot visu 6 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko
punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst sportists,
kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kopsvars arī vienāds,
tad augstākā vieta tam, kuram viens no dienu lomiem ir lielāks. Ja ari tas vienāds,
tad augstākā vieta tam, kuram lielākā sektoru summa 6 sacensību kārtās.
8.4.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar “A LĪGAs” medaļām, kausiem un piemiņas balvām, par katru posmu atsevišķi un kopvērtējuma;
8.5.    1, 2, 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļam, kausiem kā arī ar sponsoru un atbalstītāju balvas; no 10 līdz 4 vietai ar īpašām piemiņas balvām.
8.6.    Sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas papildus kategorijas katrā posmā atsevišķi;
8.7.    Turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldību informatīvajos izdevumos un sociālajos tīklos–facebook @ALIGA, @CMSBIEDRIBA. www.bcms.lv, www.aliga.lv, LMSF mājas lapa www.lmsf.lv un sociālā mēdiju vietnē facebook.
9.    Informācija par sacensībām    9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas, sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes tiks publicēta pirms katra posma atsevišķi;

Post's attachments

A_liga_plakats.png 927.27 kb, 7 downloads since 2020-03-02 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Before release, catch someone fish ...