1

Topic: Biedrība / Klubs OK COPE SPORT

http://s2.uploads.ru/t/0ELQt.jpg


Sporta kluba „OK COPE SPORT” statūti

1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir SPORTA KLUBS „OK COPE SPORT” (turpmāk tekstā – Biedrība).2. nodaļa. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt dažādu makšķerēšanas sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām makšķerēšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;

2.1.2. rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu makšķerēšanas sportā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. atbalstīt makšķerēšanas sporta entuziastus, iegādājot nepieciešamo inventāru un nodrošinot apmācību un treniņu norisi;

2.2.2. organizēt un nodrošināt biedrības komandas un pārstāvju piedalīšanos dažāda ranga makšķerēšanas sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās;

2.2.3. radīt iespēju skolas vecuma jaunatnei iepazīt dažādus makšķerēšanas sporta veidus, apgūt prasmes un iemaņas mācoties un trenējoties;

2.2.4. popularizēt dažādus makšķerēšanas sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot vēlmi būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu dzīvesveidu;

2.2.5. sadarboties ar citu valstu makšķerēšanas sporta entuziastiem un sporta klubiem, tā ieviešot Latvijā labāko ārzemju pieredzi.3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.4. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, sazinoties caur ēpastu info@okcope.lv vai pa tālruni + 371 20084538. Iestājoties Biedrībā, pieteicējs maksā iestāšanās maksu.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā.  Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, sazinoties ar valdes locekļiem;

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs ir nokavējis biedra naudas maksāšanas termiņu vairāk par 12 mēnešiem;

4.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.5. nodaļa. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības darbībā, ievēlēt Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas un tikt ievēlētam tajās;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos un projektos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. maksāt biedra naudu, kuras apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru kopsapulce;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.6. nodaļa. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.7. nodaļa. BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi vai ar pilnvarojumu.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, paziņojot to katram biedram ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.


8. nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē valdes darbu.

8.3. Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem.

8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi ievēlēto valdes locekļu.

8.5. Valde jautājumus sēdē izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu.

8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus ar Biedrību saistītus jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai Biedrības biedru kopsapulces kompetencē.

8.7. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vienu citu valdes locekli.9. nodaļa. REVIDENTS

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

9.2. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.10. nodaļa. BIEDRU NAUDA

10.1 Iestāšanās maksu un Biedrības biedru naudu biedri maksā biedru kopsapulces noteiktajā kārtībā un apmērā.11. nodaļa. BIEDRĪBAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

11.1. Biedrībai ir savi finanšu līdzekļi un materiālās vērtības.

11.2. Biedrības budžetu veido:

Biedrības biedru naudas;
ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;
valsts un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu fizisku personu dotācijas un ziedojumi;
atlīdzība par veiktajiem pakalpojumiem un citi likumīgi iegūti Biedrības ienākumi.
11.3. Biedrībai ir tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai;

11.4. Biedrībai iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar Biedrības valdes lēmumiem makšķerēšanas sporta attīstībai un citu šajos statūtos paredzēto Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanai.


P.S. Tiks papildināts!