1

Tēma: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

"Volvo Kauss" 2017.

1.Mērķi un uzdevumi.
1.1.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
-makšķerēsānas sporta popularizācijai;
-makšķernieku meistarības paaugstināšanai

1.2 .organizātors, atbildīgais  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

2.Vieta un laiks. Daugava, Klidziņa  17. - 18.06.2017.
2.1.


3.Dalībnieki.
3.1.Piedalīties var jebkurš, kam ir vēlēšanās.
3.2.Dalībai sacīkstēs ir noteikta dalības maksa, summā 20.00 eiro no cilvēka.
3.3.Reģistrācija mačiem tiek pabeigta 10 dienas pirms sacensībām.
3.4.Dalībniekiem ir nepieciešams zināt un ievērot sacensību noteikumus.

4.Pasākuma programma.
4.1.Pasākums notiek Tandēmos.


Sacīkšu pirmā diena 17.06.2017.

08:00  reģistrācija, sektoru izloze, sacensību atklāšana.
09:00 – 10:30 - gatavošanās sacensībām.
10:30 – 15:30 - sacensības.
15:30 – 16:30 loma svēršana.

Sacīkšu pirmā diena 18.06.2017.

08:30  sektoru izloze.
09:00 – 10:30 - gatavošanās sacensībām.
10:30 – 15:30 - sacensības.
15:30 – 17:00 loma svēršana, rezultātu apkopošana, apbalvošana.

5.Noteikumi un sacensību norise.
5.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek divās tūrēs 5. stundas.
5.2.Sektoru izloze notiek pirms sacensībām. Katrai komandai tiek piešķirts sektors, ne mazāks par 15. metriem.
5.3.Makšķerēšana notiek ar vienu fīder makšķeri, aprikotu ar spoli uz kuras uztīta aukla (vai pītā šņore), kura izlaista caur visiem makšķeres gredzeniem. Makšķeri drīkst novietot uz turētājiem, aizliegts izmantot elektroniskos copes signalizātorus (zvaniņus u.t.t.). 
5.4.Dalībniekiem ir atļauts pie sevis turēt neierobežotu makšķeru skaitu. Dalībnieki drīkst izmantot platformas, kuru izmēri ir ne lielāki par 1х1 metrs. Platformas drīkst izvietot vienā līnijā ar ūdeni vai arī daļēji ūdenī. Atstarpe starp sportistu platformām ir ierobežota ( 1,5m ).
5.5.Tiek piešķirts minimums 60 minūtes sagatavošanās lakis sacensībām.
5.6.Pēc signāla STARTS dalībnieki var sākt makšķerēt.
5.7.Starta iebarošanai tiks atvēlētas 10 minūtes.
5.8.Dalībniekiem ir atļauts izmantot dabīgas izcelsmes ēsmas. Drīkst izmantot attraktantus un krāsvielas. Vienā tūrē ir atļauts izmantot ne vairāk, kā 12 litri barības. Tāpat ne vairāk par 2 litriem dzīvbarības no kuriem 0,5L drīkst būt motilis (ne vairāk).
5.9.Dalībniekiem aizliegts izmantot elektroniskās ierīces dziļuma mērīšanai un zivs meklēšanai.
5.10.Dalībniekam nedrīkst ieiet ūdenī bez tiesnešu atļaujas.
5.11.Noķertai zivij ir jāatrodās uzglabājāmā tīkliņā, kurš atrodās ūdenī. Uzglabājamā tīkliņa minimālais garums 3 metri. Ja zivs ir noķerta ne aiz mutes, tā tiks ieskaitīta. Tīša cemerēšana ir aizliegta. Ja nav uzglabājamā tīkliņa, tad dalībnieks pie sacensībam netiks pielaists.
5.12.Pēc beigu signālā dalībniekiem ir jāpārtrauc makšķerēt un jāsagaidā tiesnešu komisija savā sektorā. Svēršana notiek ar vieniem svariem. Rezultāts tiek ierakstīts protokolā. Pēc svēršanas viss loms tiek atlaists atpakaļ.
5.13.Pēc sacensību beigām, dalībniekam ir jāsakopj aiz sevis sektors kurā tas makšķerēja.

6.Rezultātu apkopošana.
6.1.Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Pieteikties var te pat forumā.Положение о проведении соревнований  "Volvo Kauss" 2017.

1. Цели и задачи.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;

1.2 .организатор мероприятия  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. +371 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. +371 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся 17. - 18.06.2017. г. Место проведения - Двина, Клидзиня


3. Участники.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участников устанавливается стартовый взнос в сумме 20.00 eiro с человека.
3.2. Участники соревнований обязаны знать и выполнять правила соревнований по ловле рыбы фидером. Соблюдать правила поведения на водоеме.

4. Программа соревнований.
4.1. Соревнования проводятся в Тандеме.

Первый день 17.06.2017.

08:00 – регистрация, жеребьевка секторов, открытие соревнований.
09:00 – 10:30 - подготовка к соревнованиям,
10:30 – 15:30 – соревнования;
15:30 – 17:30 взвешивание рыбы.

Второй день 18.06.2017.

08:30 – жеребьевка секторов, открытие соревнований.
09:00 – 10:30 - подготовка к соревнованиям,
10:30 – 15:30 – соревнования;
15:30 – 17:00 взвешивание рыбы, подведение итогов.

5. Правила и порядок проведения.
5.1. Соревнования по ловле рыбы фидером проводятся в 2. тур продолжительностью 5. часов.
5.2. Жеребьевка секторов проводится перед туром. Размер сектора для одного спортсмена не менее 15. м.
5.3. Ловля рыбы производится одним фидерным удилищем, оснащённом катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Удилища можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование электронного сигнализаторa поклевок.
5.4. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, максимальные размеры которых 1х1 метр. Платформы должны располагаться в одну линию вне воды или частично в воде. Расстояние между платформами спортсменов ограничено (1,5м ).
5.5. На подготовку к соревнованиям выделяется не менее 60 мин.
5.6. По сигналу «Старт» спортсмены приступают к ловле рыбы.
5.7. На стартовый закорм отводится 10 минут. Запрещается использовать специально сформированные шары прикормки. Запрещается пользоваться рогатками и ракетами. Разрешается использовать только кормушки.
5.8. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Можно использовать аттрактанты и красящие вещества.На один тур на каждого участника количество прикормки 12 литров. Кроме того, количество живых компонентов не более 2 литров, в том числе мотыля не более 0,5 литра.
5.9. Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
5.10. Спортсмен не имеет права без разрешения судьи входить в воду.
5.11. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Длина садка не менее 3 метров. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещено. Участники, не имеющие средства для хранения рыбы, к соревнования не допускаются.
5.12. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли до прибытия судьи-контролера за уловом.Взвешивание производится одними весами для всей зоны. Результат заносится в протокол.После этого рыба отпускается.
5.13. После окончания соревнований участник обязан убрать в своем секторе весь мусор.

6. Подведение итогов.
6.1.Подведение итогов и награждение.

Каждый участник соревнований за свою безопастность отвечает САМ.

Регистрироваться можно здесь на форуме.

2

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Patreiz meklējam optimāli labāko vietu copei... bet galvenais tusiņam! Tie kas ir bijuši uz manis organizētajiem mačiem labi zin, ka viss vienmēr ir bijis augstāka kvalitātē! Tā pēc arī šoreiz varu teikt , ka viss būs super, jo vairāk ... mēs apvienojām savus spēkus ar Volvo kungu! Gribu iedrošināt iesācējus - piektdienas treniņā būs gan paraugdemonstrējumi, gan  interesanti konkursi! ar balvām!!!! Varēsiet uzdot sev interesējošus jautājumus vadošajiem Latvijas sportistiem! Tā kā gaidu jūsu reģistrāciju uz pasākumu!

3

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Dresden rakstīja:

Patreiz meklējam optimāli labāko vietu copei... bet galvenais tusiņam! Tie kas ir bijuši uz manis organizētajiem mačiem labi zin, ka viss vienmēr ir bijis augstāka kvalitātē! Tā pēc arī šoreiz varu teikt , ka viss būs super, jo vairāk ... mēs apvienojām savus spēkus ar Volvo kungu! Gribu iedrošināt iesācējus - piektdienas treniņā būs gan paraugdemonstrējumi, gan  interesanti konkursi! ar balvām!!!! Varēsiet uzdot sev interesējošus jautājumus vadošajiem Latvijas sportistiem! Tā kā gaidu jūsu reģistrāciju uz pasākumu!

Upe viennozīmīgi būs DAUGAVA  . Pirmdien paziņosim konkrētu vietu . Klidziņa vai Ciemupe . Tad arī atlklāsim reģistrāciju . Pagaidām vēl pieņemam visus ieteikumus un ierosinājumus .

TEAM VOLVO

4

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Kungi & dāmas ! Atklājam reģistrāciju tandēmiem . Vieta - Daugava ,Skrīveru novads ,koordinātes pēc GOOGLE MAPS -56.622942,25.098641 .No Rīgas km. tikpat cik uz Kalnciemu . Vieta izvēlēta testam ar noslieci uz LČ  iespējamo posmu .

1.ULDIS POMMERS
  ANDRIS LIEPIŅŠ

2.JURIJS ŠTIKOVSKIS
   ARTJOMS ŠTIKOVSKIS + DENISS ŠTIKOVSKIS

3.JEGORS MARTIŅEVSKIS
   JĀNIS PUĶĪTE

4.EDGARS ŠPELS
   RALFS-RUCIŅŠ ŠPELS

5.JĀNIS SĪMANIS
   MĀRIS SĪMANIS

6. ANDŽ DAUGAVIETIS
    JURIJS GERASIMOVS

7. MĀRA ĶEŅĢE
    JURIS ĀBOLTIŅŠ

8. ĢIRTS SUHAREVSKIS
     JURIS NESTEROVS

9. DANIELS ENDZIŅŠ
    ROBERTS BARLADJANS

TEAM VOLVO

5

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Vieta, cerams visiem atvērs ...  https://www.google.lv/maps/@56.6221348, … a=!3m1!1e3

6 Redaktēts glas (2017-05-21 19:54:36)

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

А можно уточнить, плата за участие 20 евро с человека или тандема?

7

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

glas rakstīja:

А можно уточнить, плата за участие 20 евро с человека или тандема?

40.eur . no pāra par divām dienām . Barosim ,būs kkādi konkursi ar balvām . Viss būs līmenī...

TEAM VOLVO

8

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Спасибо!

9

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Что с ночлегом? Палатки?

10

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

cvb rakstīja:

Что с ночлегом? Палатки?

JĀ .Vietas pietiks visiem . Teltis ,protams savas .

TEAM VOLVO

11

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Reģistrācijai paliek 5. dienas, tā kā domājam un ja tomēr ir vēlēšanās, piesakaties laicīg
 

1.JURIJS ŠTIKOVSKIS
   ARTJOMS ŠTIKOVSKIS + DENISS ŠTIKOVSKIS

2.JEGORS MARTIŅEVSKIS
   JĀNIS PUĶĪTE

3.EDGARS ŠPELS
   RALFS-RUCIŅŠ ŠPELS

4.JĀNIS SĪMANIS
   MĀRIS SĪMANIS

5. ANDŽ DAUGAVIETIS
    JURIJS GERASIMOVS

6. MĀRA ĶEŅĢE
    JURIS ĀBOLTIŅŠ

7. ĢIRTS SUHAREVSKIS
     JURIS ŅESTEROVS

8. DANIELS ENDZIŅŠ
    ROBERTS BARLADJANS

9. TOMS BARČS
      ĒRIKS MIHAĻČUKS

12

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Sakarā ar zivju neesamību KLIDZIŅĀ ,-mačus pārceļam uz VOLERIEM ! Kas netiek - padodad ziņu !

TEAM VOLVO

13

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Sestdien bijām Klidziņā. Zivis nav daudz,bet ir.Nebijām vienīgā komanda,kas trennējās un ķēra zivis.

14

Re: "Volvo Kauss" 2017. / "Кубок Volvo" 2017.

Nu jau kuro gadu rīkotais "Volvo Kauss" ir veiksmīgi beidzies. Jāsaka intriga saglabājās līdz pat pēdējai minūtei!
   Lai arī šogad dalībnieku skaits nav rekord liels, tomēr visi kas piedalījās, cīnījās godam līdz pašām beigām! Katram sava motivācija un taktika.
Cīņa nebija no tām vieglākajām, jo zivs izmērs bija diezgan pieticīgs un paļauties kādu brīdi uz veiksmīgu copes realizāciju un bonusu nevarēja ne viens dalībnieks! Nācās cīnīties par katru noķerto zivtiņu un tie kas to saprata varēja cerēt uz labvēlīgu rezultātu!

Man kā organizatoram liels prieks par visiem kas bija atbraukuši - LIELS JUMS PALDIES! Turpināt uzsākto un vēlu visiem veiksmi makšķerēšanas sportā!

Bet nu galvenais!

1. vieta Jurijs Gerasimovs un Andž Daugavietis 3. punkti 6.215 kg
2. vieta Māris Sīmani un Jānis Sīmanis 3. punkti 6.200kg
3. vieta Toms Barčs un Ēriks Mihaļčuks 6. punkti 4.240 kg

Lielākā Zivs Edgars Špels un Ralfs - Rūciņš Špels breksēns 0.640 gr

http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/6/19/86d0dcc1d9c30a204e9eab86ea33bcd2-full.jpg