1

Tēma: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

06-07.07.2013. Valle,Makšķernieku paradīze.

Tātad,norises vieta Valle,manuprāt vispiemērotākais variants copējot karpiņas,līnīšus un citas zivteles.Ar vienmērīgu krasta līniju un minimāliem zacepiem. smile

http://img13.imageshost.ru/img/2013/01/11/image_50f053d300b07.jpg

Gadījumā ja,savāksies lielāks cilvēku skaits,dalīsimies divās vienādās zonas.

http://img13.imageshost.ru/img/2013/01/11/image_50f053a34647b.png

Sīkāku informāciju par to ,kā nokļut Vallē,serviss u.t.t varat atras mājaslapā http://www.makskerniekuparadize.lv

http://img13.imageshost.ru/img/2013/01/11/image_50f054420806b.jpg
 

Nolikums Ēsmas kauss 2013.

1.Mērķi un uzdevumi.
1.1.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
-makšķerēsānas sporta popularizācijai;
-makšķernieku meistarības paaugstināšanai

2.Vieta un laiks.
2.1.Sacensības notiek 06-07 jūlijā 2013gadā,Vallē "Makšķernieku paradīze"

3.Organizātori.
3.1.Sacensību organizātori - SIA Ēsma.

4.Dalībnieki.
4.1.Piedalīties var jebkurš, kam ir vēlēšanās.
4.2.Dalībai sacīkstēs ir noteikta dalības maksa,summā 15.00Ls no cilvēka.
4.3.Dalībniekiem ir nepieciešams zināt un ievērot sacensību noteikumus.
4.4.Kopējais dalībnieku skaits ir ierobežots,līdz 50 cilvēkiem.

5.Pasākuma programma.
5.1.Pasākums notiek individuālā ieskaitē.Vienā tūrē ar treniņu.
06.07.2013.
ierodamies līdz pulksten - 14:00 (aptuvens laiks)
treniņš līdz pat pulksten - 19:00 (aptuvens laiks)
-vēlāk pieredzes apmaiņa!!!
07.07.2013.
07:30  reģistrācija,sektoru izloze.
08:00 – 09:30 - gatavošanās sacensībām.
09:30 – 14:30 - sacensības.
14:30 – 15:30 loma svēršana,rezultātu apkopošana,apbalvošana.

6.Noteikumi un sacensību norise.
6.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek vienā tūrē 5 stundas.
6.2.Sektoru izloze notiek pirms sacensībām.Katram dalībniekam tiek piešķirts sektors,ne mazāks par 10 metriem.
6.3.Makšķerēšana notiek ar vienu fīder makšķeri,aprikotu ar spoli uz kuras uztīta aukla(vai pītā šņore),kura izlaista caur visiem makšķeres gredzeniem.Makšķeri drīkst novietot uz turētājiem,aizliegts izmantot elektroniskos copes signalizātorus(zvaniņus u.t.t.).Pavadiņas garums nedrīkst būt mazāks par 50cm,āķa izmērs ne lielāks par No 10.Ja makšķerē ar pito auklu,obligāti jabūt šoklīderim.Barotavai ir brīvi jāslīd pa auklu,nedrīkst izmantot stacionāru sistēmu.

http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/10/image_511792d4c4429.jpg
Šādi izskatās brīvi slīdošās sistēmas princips.

6.4.Dalībniekiem ir atļauts pie sevis turēt neierobežotu makšķeru skaitu.Dalībnieki drīkst izmantot platformas,kuru izmēri ir ne lielāki par 1х1 metrs.Platformas drīkst izvietot vienā līnijā ar ūdeni vai arī daļēji ūdenī.
6.5.Tiek piešķirts minimums 60 minūtes sagatavošanās lakis sacensībām.
6.6.Pēc signāla STARTS dalībnieki var sākt makšķerēt.
6.7.Starta iebarošanai tiks atvēlētas 10 minūtes,nav atļauts iebarot ar roku,kaķeni un raķetēm.Atļauts izmantot barotavas ne lielākas par 5х7cm.
6.8.Dalībniekiem ir atļauts izmantot dabīgas izcelsmes ēsmas.Drīkst izmantot attraktantus un krāsvielas.Vienā tūrē ir atļauts izmantot ne vairāk,kā 15 litri barības.Tāpat ne vairāk par 2 litriem dzīvbarības no kuriem 0,5L drīkst būt motilis(ne vairāk).
6.9.Dalībniekiem aizliegts izmantot uz āķa mākslīgās ēsmas boilas,peletes u.t.t.Nedrīkst izmantot mata sistēmas.
6.10.Dalībniekiem aizliegts izmantot elektroniskās ierīces dziļuma mērīšanai un zivs meklēšanai.
6.11.Dalībniekam nedrīkst ieiet ūdenī bez tiesnešu atļaujas.
6.12.Noķertai zivij ir jāatrodās uzglabājāmā tīkliņā,kurš atrodās ūdenī.Uzglabājamā tīkliņa minimālais garums 3 metri.Ja zivs ir noķerta ne aiz mutes,tā tiks ieskaitīta.Tīša cemerēšana ir aizliegta.Ja nav uzglabājamā tīkliņa,tad dalībnieks pie sacensībam netiks pielaists.
6.13.Pēc beigu signālā dalībniekiem ir jāpārtrauc makšķerēt un jāsagaidā tiesnešu komisija savā sektorā.Svēršana notiek ar vieniem svariem.Rezultāts tiek ierakstīts protokolā.Pēc svēršanas viss loms tiek atlaists atpakaļ.
6.14.Pēc sacensību beigām,dalībniekam ir jāsakopj aiz sevis sektors kurā tas makšķerēja.

7.Rezultātu apkopošana.
7.1.Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Положение о проведении соревнований кубoк Ēsma 2013

1. Цели и задачи.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;

2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся 06-07 июль 2013 г. Место проведения - Valle "Makšķernieku paradīze"

3. Организаторы. Судейство.
3.1.Организатор соревнований SIA Ēsma

4. Участники.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участников устанавливается стартовый взнос в сумме 15.00Ls
4.2. Участники соревнований обязаны знать и выполнять правила соревнований по ловле рыбы фидером. Соблюдать правила поведения на водоеме.
4.3. Общее число участников ограничено и не превышает 50 чел.

5. Программа соревнований.
5.1. Соревнования проводятся в личном зачёте,1 тур и тренировка.
06.07.2013г.
- начало тренировки 14.00(примерно)
- завершение тренировки 19.00(примерно)
- обмен опытом
07.07.2013.
07:30 – жеребьевка секторов;
08:00 – 09:30 - подготовка к соревнованиям,
09:30 – 14:30 – соревнования;
14:30 – 15:30 взвешивание рыбы, подведение итогов, награждение.

6. Правила и порядок проведения.
6.1. Соревнования по ловле рыбы фидером проводятся в 1 тур продолжительностью 5 часов.
6.2. Жеребьевка секторов проводится перед туром. Размер сектора для одного спортсмена не менее 10 м.
6.3. Ловля рыбы производится одним фидерным удилищем, оснащённом катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Удилища можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование электронного сигнализаторa поклевок.В случае обрыва снасти, монтаж оснастки должен позволить рыбе легко освободиться от кормушки. Максимальный размер кормушки должен составлять 5 см диаметра и 7 см длины; кормушки должны свободно скользить по леске или по дужке защитной клипсы, закрепленной на леске.
http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/10/image_511792d4c4429.jpg
6.4. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, максимальные размеры которых 1х1 метр. Платформы должны располагаться в одну линию вне воды или частично в воде.
6.5. На подготовку к соревнованиям выделяется не менее 60 мин.
6.6. По сигналу «Старт» спортсмены приступают к ловле рыбы.
6.7. На стартовый закорм отводится 10 минут. Запрещается использовать специально сформированные шары прикормки. Запрещается пользоваться рогатками и ракетами. Разрешается использовать только кормушки.
6.8. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Можно использовать аттрактанты и красящие вещества.На один тур на каждого участника количество прикормки 15 литров. Кроме того, количество живых компонентов не более 2 литров, в том числе мотыля не более 0,5 литра.
6.9. Участникам запрещается в качестве наживки использовать на крючке искусственные насадки, всплывающие насадки (поп-ап), такие как пенопласт, пробка и т.д., а также использовать волосяной монтаж.
6.10. Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
6.11. Спортсмен не имеет права без разрешения судьи входить в воду.
6.12. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Длина садка не менее 3 метров. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещено. Участники, не имеющие средства для хранения рыбы, к соревнования не допускаются.
6.13. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли до прибытия судьи-контролера за уловом.Взвешивание производится одними весами для всей зоны. Результат заносится в протокол.После этого рыба отпускается.
6.14. После окончания соревнований участник обязан убрать в своем секторе весь мусор.

7. Подведение итогов.
7.1.Подведение итогов и награждение.

Каждый участник соревнований за свою безопастность отвечает САМ.


Pieteikumu var sūtīt uz dresden@feeder.lv vai rakstīt forumā privāti.Janorāda,vārds,uzvārds,kontakt tālrunis.

Заявки можно присылать dresden@feeder.lv или писать в личку на форуме.Указывать имя,фамилию и телефонный номер.

2

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Pirmā diena būs paredzēta treniņam,būtu velams lai ierastos visi,kas būs pieteikušies!Negribētos lai paliek kāds tukšs(neiebarots)sektors!
Nākamajā dienā lozēsim sektorus un ķersimies pie nopietnas copes. smile

Noteikumi nebūs pārāk bargi,ja copejam ar pīto,tad šoklīderis ir obligāts(no monofīlās auklas).Ja copējam ar monofīlo,tad varēs iztikt bez šoklīdera.
Barības daudzums nedrīkst pārsniegt 12 litrus.Motili,jokeri 0.5litri,pārējās dzivās ēsmas vēl 1,5litrs.Pavadiņas minimālais garums 50cm.Barotavai jābūt brīvi slidošai pa pamatauklu.Ēsmas tikai dabīgas izcelsmes,nekādu boilu,pelets vai makaronu!

P.S.ja ko piemirsu,vai ko ne tā ierakstīju palaboiet!Tā pat gaidu arī jūsu priekšlikumus! smile

3

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Kā ar āķu izmēriem un mata sistēmu, iebarošana tikai ar barotavu vai brīva izvēle???

LSMK-MILO

4

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Jan rakstīja:

Kā ar āķu izmēriem un mata sistēmu, iebarošana tikai ar barotavu vai brīva izvēle???

Klasiskais fīders,bez mata sistēmām,barojam tikai ar barotavām. smile

5

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Ok, bet kā ar āķa izmēru???

LSMK-MILO

6

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Jan rakstīja:

Ok, bet kā ar āķa izmēru???

Nu personīgi man liekas 8 nummuram būtu japietiek,bet labprāt uzklausīšu arī citu domas.

7

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Es šinī gadījumā dotu priekšroku starptautiskajiem noteikumiem - tātad nr. 10 , bet arī pret astoto pamatotu iebildumu nav. smile

LSMK-MILO

8

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Man padomā ir vēl dažas fīčas...pāris atrakcijas ar balvām,kā piemēram šaušana uz precizitāti! big_smile
dalībniekam būs jāizdzer 100gr un jāšauj ar kaķeni mērķī! big_smile big_smile big_smile joks....bet atrakcijas būs. smile

9

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Dresen
tā kā sacensības notiks karpu dīķī varbūt derētu palielināt atļauto barības daudzumu, nu teiksim tā līdz litriem divdesmit???

LSMK-MILO

10

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Jan rakstīja:

Dresen
tā kā sacensības notiks karpu dīķī varbūt derētu palielināt atļauto barības daudzumu, nu teiksim tā līdz litriem divdesmit???

Man jau nebūtu nekas pretī,tikai gibētos lai to varētu visi atļauties.Ka nesanāk vēlāk klausīties pārmetumus. smile
Varbūt ejam vidusceļu,kadus 15L ?Tas dīķis nav tik milzīgs un drīzāk tur lielu lomu spēlēs garša nevis kvantums. smile

11

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Noteikumos jau nav rakstīts ka obligāti jābūt visam atļautajam daudzumam un cik lielu lomu spēlēs daudzums mēs arī pagaidām zināt nevaram. smile

LSMK-MILO

12

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Jan rakstīja:

Noteikumos jau nav rakstīts ka obligāti jābūt visam atļautajam daudzumam un cik lielu lomu spēlēs daudzums mēs arī pagaidām zināt nevaram. smile

Teorētiski tas daudzums ir nosacīts,paskatamies cik sapulcēsies cilvēku,tad kopīgi nolemsis visu līdz galam.

13

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Kādas prognozes par dalības maksu(individuāli vai komandās)? Vispār datums nepateicīgs,nākamā diena pēc sacenēm-dzimene. smile

14

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

plencisbrencis rakstīja:

Kādas prognozes par dalības maksu(individuāli vai komandās)? Vispār datums nepateicīgs,nākamā diena pēc sacenēm-dzimene. smile

Pēc informācijas no Dresden - dalības maksa 15Ls un individuālas sacensības.

LSMK-MILO

15

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Jan rakstīja:
plencisbrencis rakstīja:

Kādas prognozes par dalības maksu(individuāli vai komandās)? Vispār datums nepateicīgs,nākamā diena pēc sacenēm-dzimene. smile

Pēc informācijas no Dresden - dalības maksa 15Ls un individuālas sacensības.

Tieši tā,piedalīties var visi kam interesē! smile Pasākums ilgs divas dienas,dalības maksa 15Ls.Visus noteikumus precizēsim vēlāk.
Datumu izvēlējāmies tā,lai nesakristu ar citām sacensībām(pludu un fīderi).

16

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Dresden
Vai 15 ls dalības maksā ir iekļauta arī makšķerēšanas atļauja, jo Valle taču ir komerc- ūdens, kur valda savi noteikumi un copes atļaujas.......

LSMK-MILO

17

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

siluro rakstīja:

Dresden
Vai 15 ls dalības maksā ir iekļauta arī makšķerēšanas atļauja, jo Valle taču ir komerc- ūdens, kur valda savi noteikumi un copes atļaujas.......


Viss iekļauts,jums būs tikai jaatbrauc. smile

18

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Pagājušās vasaras beigās, bijām ar draugiem aizbraukuši tur pamakšķerēt kopā bijām 3 cilvēki smile
Es makšķerēju uz boilām.
Viens no draugiem makšķerēja ar pludu
Trešais ar feederi mēģināja.
Ironiski, bet trīs dienaktis nosēdējām, iztērēju visas savas barības aptuveni kādi 6Kg uz vietas veikalniekam paprasīju boilas kuras varētu strādāt protams tās arī nopirku, kā arī barību priekš feedera big_smile
Tā arī neredzējām pilnīgi nevienu zivi. Netiku gudrs kā tas ir iespējams. Sauvaļā, sanāk piemānīt breksi, līni bet tādā izslavētā vietā 72h laikā pilnīgs klusums, pat ne copīte sad
Apsolīju sev, ka velreiz aizbraukšu uz turieni, un td ņemšu kādu meistaru par copi līdzi. Lai nebūtu tik liels ablams kā pēdējā reizē big_smile
Tgd izskatās ka sacensības tur būs. Centīšos uz viņām ierasties, lai vienreiz par visām reizēm pārbaudītu savus spēkus starp profiņiem.

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

19

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

Kā tur ar nakšņošanu?

20

Re: Ēsmas kauss 2013 / Кубок Ēsma 2013

marchello rakstīja:

Kā tur ar nakšņošanu?

Nu var īrēt namiņus,var ar teltīm.Parasti jau ar teltīm. smile