1

Tēma: Copes Nams Kauss 2019 / Кубок Copes Nams 2019

http://www.picshare.ru/uploads/190201/jA57nkt869.jpgCopes Nams Kauss 2019 jauktajā makšķerēšanā

1. Sacensību laiks, vieta un dalības maksa.
1.1. Atbildīgais organizators - Edvīns Šļubovskis. T. 27073765, e-pasts: edvins.slubovskis@gmail.com.
1.2. Sacensības notiek 18. maijā Rubenes ūdenskrātuvē Mazais Ansis (10 km no Valmieras), 100 m no šosejas Valmiera-Rīga.
1.3. Dalības maksa no viena dalībnieka ir noteikta 20 (divdesmit) eiro apmērā. Šajā summā iekļauta licences maksa makšķerēšanai ūdenstilpē 5 (pieci) eiro apmērā.
1.4. Sacensību uzvarētājiem un dalībniekiem balvas sponsorē Matrix un veikals Copes Nams. Kopējā balvu vērtība no Matrix ir 1000 (tūkstotis) eiro, bet Copes Nams dāvanu karšu kopējā vērtība atkarīga no dalībnieku skaita.
1.5. Dalību sacensībām var pieteikt uz norādīto e-pastu vai ar SMS uz norādīto tālruņa numuru no 04.02.2019 līdz 15.05.2019, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

2. Sacensību mērķi ir:
•    popularizēt makšķerēšanas sportu;
•    piesaistīt makšķerēšanas sportam jaunus interesentus;
•    dot iepēju savstarpēji sacensties dažādu makšķerēšanas disciplīnu pārstāvjiem.

3. Sacensību dalībnieki. Sacensībās var piedalīties jebkurš makšķernieks,
•    kurš sasniedzis vismaz 10 gadu vecumu;
•    kuram, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, līdzi ir derīga Makšķernieka karte un personu apliecinošs dokuments;
•    dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, dalība atļauta tikai vecāka vai pilnvarota pārstāvja pavadībā;
•    sacensību dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti, iegūtie materiāli var tikt izmantoti organizatoru vajadzībām un publicēti atskaitei par sacensību norisi.

4. Sacensību noteikumi:
4.1. Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
4.2. Makšķerēšanas vietas (sektori) tiks sadalītas ar izlozes palīdzību.
4.3. Makšķerēšanas ilgums ir 6 stundas, sagatavošanās ilgums - 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot.
4.4. Dalībnieks vienlaicīgi drīkst izmantot vienu pludiņmakšķeri ar spoli (mačs, bolonēze), fīderi, karpu makšķeri ar svinu vai makšķeri, kas aprīkota ar method tipa barotavu, saskaņā ar starptautiskajiem šo makšķerēšanas veidu noteikumiem un LČ nolikumiem, kas atrodami www.fishing.lv sadaļā Makšķerēšanas sports. Starptautisko noteikumu un LČ attiecīgo nolikumu punktu nezināšana neatbrīvo dalībniekus no soda – rezultāta anulēšanas vai lielākās zivs atlaišanas, par ko lemj sacensību organizatori.
4.5. Rezerves makšķeru skaits nav ierobežots.
4.6. Makšķerēšanas ēsmu atļauts izvietot gan uz āķa, gan mata vai gumijas gredzentiņa. Atļauta termiski apstrādātu graudaugu, dzīvu un mirušu tārpu, boilu un pelešu izmantošana gan iebarošanai, gan ķeršanai. Kategoriski aizliegts izmantot dzīvas vai mirušas ēsmas zivtiņas, vardes u.t.t. Iebarojamās barības daudzums un sastāvs netiek kontrolēts.
4.7. Apvienojot atšķirīgus makšķerēšanas veidus, ir ieviestas korekcijas iebarošanā:
•    neatkarīgi no izmantotās makšķeres veida, sportists drīkst iebarot gan ar ar roku, rokas katapultu, kobru, gan arī ar speciālajām fīdera barotavām;
•    barības bumbu veidošana atļauta ar abām rokām;
•    ņemot vērā sacensību norises ilgumu, aizliegta karpu makšķerēšanas disciplīnai ierasto spod un spomb tipa raķešbarotavu izmantošana;
•    jebkuras makšķerēšanas un iebarošanas darbības var tik veiktas tikai ar vienu makšķeri, otras makšķeres izmantošana iebarošanas darbībām nav atļauta.
4.8. Pirms beigu signāla pieķērušos zivi atļauts izvadīt 15 minūtes. Par zivi, kas pieķērusies atskanot signālam, obligāti jāinformē blakus sektoru makšķernieki.
4.9. Neskaidrību gadījumā vērsties pie sacensību organizaroriem, sacensību laikā - pie tiesnešiem.

5. Sacensību norise 18.05.2019.

07.00-08.00     dalībnieku reģistrācija, apvienota ar sektoru izlozi
08.00         sacensību atklāšana
08.30         ieiešana sektoros, sagatavošanās makšķerēšanai
09.50         iebarošanas signāls
10.00         makšķerēšanas sākums
15.55        5 minūšu signāls
16.00     makšķerēšanas beigas
16.15         zivs izvadīšanas laika beigu signāls
17.30         uzvarētāju apbalvošana, balvu izloze

6. Uzvarētāju noteikšana.
6.1. Ieņemto vietu nosaka pēc sportista noķertā loma kopsvara.
6.2. Atsevišķi tiks vērtēta sacensību lielākā noķertā zivs.

7. Apbalvošana.
7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji un lielāko sacensību zivi noķērušais dalībnieks tiks apbalvoti ar kausiem, sacensību sponsora Matrix balvām un vērtīgām dāvanu kartēm no veikala Copes Nams.
7.2. Pēc uzvarētāju apbalvošanas starp visiem klātesošajiem sacensību dalībniekiem tiks izlozētas vairākas makšķerniekiem noderīgas balvas no Matrix.