1

Tēma: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

http://s7.uploads.ru/t/GfBQD.jpg


Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

1.Mērķi un uzdevumi.
1.1.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
-makšķerēsānas sporta popularizācijai;
-makšķernieku meistarības paaugstināšanai

2.Vieta un laiks. Vieta Lielupe, Kalnciems,  24.04.2016.
2.1.


3.Dalībnieki.
3.1.Piedalīties var jebkurš, kam ir vēlēšanās.
3.2.Dalībai sacīkstēs ir noteikta dalības maksa, summā 20.00 eiro no komandas.
3.3.Dalībniekiem ir nepieciešams zināt un ievērot sacensību noteikumus.

4.Pasākuma programma.
4.1.Pasākums notiek komandu ( divi cilvēki ) ieskaitē.


Sacīkšu diena 24.04.2016.

08:00  reģistrācija, sektoru izloze, sacensību atklāšana.
09:00 – 10:30 - gatavošanās sacensībām.
10:30 – 16:30 - sacensības.
16:30 – 17:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana, apbalvošana.

5.Noteikumi un sacensību norise.
5.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek vienā tūrē 6. stundas.
5.2.Sektoru izloze notiek pirms sacensībām. Katrai komandai tiek piešķirts sektors, ne mazāks par 15. metriem.
5.3.Makšķerēšana notiek ar vienu fīder makšķeri, aprikotu ar spoli uz kuras uztīta aukla (vai pītā šņore), kura izlaista caur visiem makšķeres gredzeniem. Makšķeri drīkst novietot uz turētājiem, aizliegts izmantot elektroniskos copes signalizātorus (zvaniņus u.t.t.).
5.4.Dalībniekiem ir atļauts pie sevis turēt neierobežotu makšķeru skaitu. Dalībnieki drīkst izmantot platformas, kuru izmēri ir ne lielāki par 1х1 metrs. Platformas drīkst izvietot vienā līnijā ar ūdeni vai arī daļēji ūdenī.
5.5.Tiek piešķirts minimums 60 minūtes sagatavošanās lakis sacensībām.
5.6.Pēc signāla STARTS dalībnieki var sākt makšķerēt.
5.7.Starta iebarošanai tiks atvēlētas 10 minūtes.
5.8.Dalībniekiem ir atļauts izmantot dabīgas izcelsmes ēsmas. Drīkst izmantot attraktantus un krāsvielas. Vienā tūrē ir atļauts izmantot ne vairāk, kā 12 litri barības. Tāpat ne vairāk par 2 litriem dzīvbarības no kuriem 0,5L drīkst būt motilis (ne vairāk).
5.9.Dalībniekiem aizliegts izmantot elektroniskās ierīces dziļuma mērīšanai un zivs meklēšanai.
5.10.Dalībniekam nedrīkst ieiet ūdenī bez tiesnešu atļaujas.
5.11.Noķertai zivij ir jāatrodās uzglabājāmā tīkliņā, kurš atrodās ūdenī. Uzglabājamā tīkliņa minimālais garums 3 metri. Ja zivs ir noķerta ne aiz mutes, tā tiks ieskaitīta. Tīša cemerēšana ir aizliegta. Ja nav uzglabājamā tīkliņa, tad dalībnieks pie sacensībam netiks pielaists.
5.12.Pēc beigu signālā dalībniekiem ir jāpārtrauc makšķerēt un jāsagaidā tiesnešu komisija savā sektorā. Svēršana notiek ar vieniem svariem. Rezultāts tiek ierakstīts protokolā. Pēc svēršanas viss loms tiek atlaists atpakaļ.
5.13.Pēc sacensību beigām, dalībniekam ir jāsakopj aiz sevis sektors kurā tas makšķerēja.

6.Rezultātu apkopošana.
6.1.Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Pieteikties var te pat forumā.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svēt upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei. smile


http://s3.uploads.ru/iRdAe.png

Положение о проведении соревнований Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

1. Цели и задачи.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;

2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся 24.04.2016. г. Место проведения - Лиелупе, Калнциемс


3. Участники.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участников устанавливается стартовый взнос в сумме 20.00 eiro с команды .
3.2. Участники соревнований обязаны знать и выполнять правила соревнований по ловле рыбы фидером. Соблюдать правила поведения на водоеме.

4. Программа соревнований.
4.1. Соревнования проводятся в командном ( два человека ) зачёте.


08:00 – регистрация, жеребьевка секторов, открытие соревнований.
09:00 – 10:30 - подготовка к соревнованиям,
10:30 – 15:30 – соревнования;
16:30 – 17:30 взвешивание рыбы, подведение итогов.

5. Правила и порядок проведения.
5.1. Соревнования по ловле рыбы фидером проводятся в 1. тур продолжительностью 6. часов.
5.2. Жеребьевка секторов проводится перед туром. Размер сектора для одного спортсмена не менее 15. м.
5.3. Ловля рыбы производится одним фидерным удилищем, оснащённом катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Удилища можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование электронного сигнализаторa поклевок.
5.4. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, максимальные размеры которых 1х1 метр. Платформы должны располагаться в одну линию вне воды или частично в воде.
5.5. На подготовку к соревнованиям выделяется не менее 60 мин.
5.6. По сигналу «Старт» спортсмены приступают к ловле рыбы.
5.7. На стартовый закорм отводится 10 минут. Запрещается использовать специально сформированные шары прикормки. Запрещается пользоваться рогатками и ракетами. Разрешается использовать только кормушки.
5.8. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Можно использовать аттрактанты и красящие вещества.На один тур на каждого участника количество прикормки 12 литров. Кроме того, количество живых компонентов не более 2 литров, в том числе мотыля не более 0,5 литра.
5.9. Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
5.10. Спортсмен не имеет права без разрешения судьи входить в воду.
5.11. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Длина садка не менее 3 метров. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещено. Участники, не имеющие средства для хранения рыбы, к соревнования не допускаются.
5.12. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли до прибытия судьи-контролера за уловом.Взвешивание производится одними весами для всей зоны. Результат заносится в протокол.После этого рыба отпускается.
5.13. После окончания соревнований участник обязан убрать в своем секторе весь мусор.

6. Подведение итогов.
6.1.Подведение итогов и награждение.

Каждый участник соревнований за свою безопастность отвечает САМ.

Регистрироваться можно здесь на форуме.

TEAM VOLVO

2

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Viena ture 5 stundas. 2 tures un 8 stundas bus pa daudz pavasarim, cik tad ta diena gara, ka ari 2 tures bus papildus naprizonka. Kausa domaju ka tas nav vajadzigs

3

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

На мой взгляд надо делать один день,потому что думаю на год у людей запланировано  посещение определенных соревнований и все будут выбирать и ставить приоритеты куда поехать,а куда нет,с одним днем было бы проще.

4

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Еще можно пробовать один тур 6 часов.

5

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

как вариант луцавсалу можно пробовать

6

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

я тоже так считаю,место очень хорошее в плане расположения,центр Риги,красивый ровный берег,глубина хорошая.+ место будет в  ЛЧ. и наверняка многим не так хорошо известно например как воллеры.и очень интересный момент,что там вожно ловить как плотву так и подлещика лещя,зависит от стиля.и борьба может завязаться между темповой ловлей и выжиданием леща

7

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Nevajag lucavsalu, jo tur bus maci, lidz ar to Volvo kausa burviba zudis.
Ka ari visu var sarunat par vietu, ari to, ka tiklina ir vairak par 5 vimbam.
Vel jau ir otrs variants kur vimbas kert.

8

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Я соглашусь с Виталиком, лучше провести соревнования в 1 день. Двухдневных соревнований будет достаточно много.

9

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Как мне нравится за всем этим наблюдать, в дискуссиях участвуют 3-5 человек и так всегда, форум у нас, мягко говоря прогнил!
Посмотрите на сколько активны наши соседи на своих форумах( Эстония, Литва )
Нас достаточно много, чтобы не молчать!

Самый простой вариант, если кто то стесняется быть публичным и высказывать своё мнение при всех, просто напишите уважаемому Volvo в ЛС, он просмотрит все варианты, сведёт их в едина и поделится с вами(ТОЧКА)

10 Redaktēts Ūsiņš (2016-02-02 20:36:29)

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Ko te kautreties?!
nav jau daudz ko diskutet, tikai starp to, vai viena diena 5 stundas, vai ari viena diena 2x4 stundas. Vieta cik saprotu neapspriezas 99%
Es jau ka pats kausa saimnieks esmu saedies cepumus sovakar

11

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Domāju ar 1. dienu pietiks, tikai stundas varam ielikt vairak. Es piedāvaju 6. stundas. Sanaks 16.30 beigt mačus un ap pulksten 19.00 braukt majās. Vietu varam parcelt no Garozas uz Memeli. Tur pavasarī varētu sanakt diezgan interesanti mači, protams ir neliels risks, var vimba nepienākt. Bet to var papētīt un mačus pārcelt piemēram pa nedēļu ātrāk.

12

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

хорошая идея.а вот еще такой вопрос:собрались делать тандем,а есть гарантия,что в месте соревнований не будут ловить рыбаки-любители.которые не захотят уступать соревновательную зону?

13

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Vitalij rakstīja:

хорошая идея.а вот еще такой вопрос:собрались делать тандем,а есть гарантия,что в месте соревнований не будут ловить рыбаки-любители.которые не захотят уступать соревновательную зону?

Ну гарантий таких нету, но всегда можно договорится. Обычно даём взятку в виде одной , двух пачек корма. smile К тому-же возможно организатора посадим на цеп, пусть охраняет место ! big_smile

14

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Vitalij rakstīja:

хорошая идея.а вот еще такой вопрос:собрались делать тандем,а есть гарантия,что в месте соревнований не будут ловить рыбаки-любители.которые не захотят уступать соревновательную зону?

Полностью с тобой согласен, но тут уже должен думать наш великий организатор, а не молчать!
Я конечно всё понимая, но Volvo, где твёрдое мужское слово, так можно и до 24. Апреля думать!
Насчёт мемеле, место хорошее, но рыбаки нас не пустят, такой уж у нас народ!
И да Айнар пожалуйста, хотя бы до конца марта собери достаточно информации и предложений, чтоб уже со спокойной душой брать выходные на этот замечательный праздник Volvo Tandem! ✌️✌✌

15

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Erik M. rakstīja:

Насчёт мемеле, место хорошее, но рыбаки нас не пустят, такой уж у нас народ!

Есть места где очередь на рыбалку не стоит, кубок планировали делать именно в таком месте. Там частная земля и через неё абы каво не пускают с машиной. А наши рыбаки сам знаешь, не ходоки на длинные дистанции.

16

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Tīri uz vimbu mačus rīkot neliekas tā labākā doma,pārāk liela nozīme vietas faktoram,it sevišķi mazā upē.Ir mums te pieredze Gaujā ar rezultātiem 12:0 sēžot gandrīz blakus smile .Pa cik tā ir migrējoša zivs pārāk liela priekšrocība ir arī trases sākumā sēdošiem.
Par cik šis būs jau trešais Volvo kauss domāju par tādiem sīkumiem kā piekļūšana un tamlīdzīgi nav vērts uztraukties,organizatoram pieredzes pietiek,cerams tik atrdīsies kāds palīgs lai nav vienam jācīnas smile .

CMS Valmiera

17

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Tiko ar galveno maču rīkotaju aprunājos, maču vieta - Lielupe, Kalnciems. C un D zona. Tur ne vienam netraucēsim zivis arī jābūt normālā daudzumā. Sektorus var taisīt kaut pa 20. metriem.

18

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Varbūt tomēr sestdien?

valmiera

19

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

Всем доброго дня. Новое место это всегда интересно, но одного дня может бытЬ недостаточно. А на знакомом месте и одного тура в 6 часов хватит!

20

Re: Pavasara Tandēms "Volvo Kauss" 2016.

А места на всех хватит?